The Lei Group, April 2016

From left to right:

Back row: Prof. Xin Zhang, Jialin Ma (b), Xin Yue, Wei Zhang, Peihuan Zhang (a), Xi Cheng (a), Yanxia Xi, Hui G. Zhang (b), Prof. Ming Lei

Front row: Lifang Chen (b), Hui Li, Longfei Li, Yiwei Zhang, Jialuo She, Yang Gao (a), Pengjie Li, Hui N. Zhang (b)

(a) Advisor: Prof. Min Pu (b) Advisor: Assoc. Prof. Xin Zhang, (c) Advisor: Assoc. Prof. Zuoying Yang

 

 

 

The Lei Group, April 2015

From left to right:

Back row: Xin Chen (a), Yue Mo, Hui N. Zhang (b), Zhidong Wang, Fulong Liu, Longfei Li

Front row:  Yiwei Zhang, Hui G. Zhang (b), Xinli Duan, Prof. Ming Lei, Bingling Xu, Yanxia Xi, Hui Li

(a) Advisor: Prof. Min Pu (b) Advisor: Assoc. Prof. Xin Zhang

 

 

The Lei Group, April 2014

From left to right:

Zhidong Wang, Longfei Li, Yiwei Zhang, Ming Lei, Yinghui Zha,  Hui Li, Xinli Duan, Yuhui Pan

The Lei Group, April 2013

From left to right:

Jiale She, Mawia Hassan Elsaim, Min Zhang, Lijun Zhao, Xuelu Ma, Ming Lei, Yuhui Pan, Ran Feng, Min Wang, Xiaojie Du

The Lei Group, March 2010

From left to right:

Back row: Tianhu Yuan, Zhuo Chen, Mawia Hassan Elsaim, Ang Xiao

Middle row: Wenchao Zhang, Ming Lei, Yan Hu

Front row: Xiaojia Guo, Baohua Zhang, Wenzheng Xie

The Lei Group, July 2009

From left to right:

Back row: Lingzhou Zhao, Weiwei Xie, Zhuo Chen, Tianhu Yuan, Ang Xiao, Wenchao Zhang

Front row: Yue Chen, Xiaojia Guo, Ming Lei, Baohua Zhang, Chunli Zhao