Visiting Scholars

    Ju Wang(王菊)    2017-2018

Associate Professor(副教授)       Xuzhou University of Technology (徐州工学院)

     Aiguo Zhong(钟爱国)    2006-2007

Professor(教授)      Taizhou University(台州大学)

 Students 

Longfei Li(李龙飞)                Ph.D student(2015-2018) Hui Li(李慧)                      Ph.D student(2014-2017)
Xuelu Ma

Ph.D 2015 (2010-2015)  Visiting Prof. Paul Chirik in Princeton Univ. from 07/2014 to 06/2015 supported by CSC

Mawia H. Elsaim     Ph.D 2012 (2009-2012)
Xin Yue (岳鑫)
MA (硕士)
2016-2019
HomoCatalysis
Pengjie Li  (李鹏杰)
MA (硕士)
2016-2019
HomoCatalysis
Zheliang Cao (曹哲良)
MA (硕士)
2016-2019
HeteroCatalysis
Hui Zhang (B)         2015-2018 Yiwei Zhang            2014-2017
Yanxia Xi                 2014-2017 Xinli Duan                2013-2016
Zhidong Wang         2012-2015 Yuhui Pan                MA 2015 (2012-2015)
Min Zhao                 MA 2014 (2011-2014) Min Wang                MA 2014 (2011-2014)
Lijun Zhao               MA 2013 (2010-2013) Ran Feng                MA 2013 (2010-2013)
Xiaojie Du               MA 2013 (2010-2013) Qian Shen               MA 2012 (2010-2012)
Tianhu Yuan            MA 2012 (2009-2012) Xiaojia Guo             MA 2012 (2009-2012)
Wenchao Zhang      MA 2011 (2008-2011) Zhuo Chen               MA 2010 (2006-2010)
Baohua Zhang         MA 2010 (2006-2010) Ang Xiao                  MA 2010 (2006-2010)
Houfang Wang         MA 2008 (2005-2008) Zihao Fan                B.S. 2016
Ding Peng (彭鼎)
BS (本科)
2015-2019
Software&HomoCatalysis
Zhipeng Wang (王智鹏)
BS (本科)
2015-2019
Software&HeteroCatalysis
Hao Xing (刑浩)
BS (本科)
2015-2019
Software
Zhetang Chen (陈哲棠)
BS (本科)
2015-2019
Software
Jiyang Zhu               B.S. 2016 Fulong Liu                B.S. 2016
Binglin Xu                 B.S. 2016     Advisor: Xin Zhang Yinghui Zha              B.S. 2015      Advisor: Xin Zhang
Yiwei Zhang             B.S. 2014 Mo Zhang                B.S.2014
Yan Hu                     B.S. 2010 Wenzheng Xie         B.S. 2010
Weiwei Xie               B.S. 2009 Lingzhou Zhao         B.S. 2009
Tianhu Yuan            B.S. 2009 Chunli Zhao             B.S. 2009
Yuanfu Yu                B.S. 2008 Yunhan Li                 B.S. 2008
Zehan Hu                 B.S. 2008 (2006-2008) Hongbo Zhang         B.S. 2007
Hongjun Xie             B.S. 2006 Ruqiang Liu             B.S. 2006
Yue Chen                 B.S. 2006