Visiting Scholars(访问学者)

Dr. Ju Wang (王菊)
2017-2018
Associate Professor (副教授)
Xuzhou University of Technology (徐州工学院)
Prof. Aiguo Zhong (钟爱国)
2007-2008
Professor (教授)
Taizhou University (台州学院)

Students(已毕业的学生)

Ph.D Students
Dr. Wei Zhang (张尉)
2016-2021
Teacher (教师)
Shihezi University (石河子大学)
HeteroCatalysis
Dr. Longfei Li (李龙飞)
2015-2018
Associate Professor (副教授)
Hebei University (河北大学)
HomoCatalysis
Dr. Hui Li (李慧)
2014-2017
Lecturer (讲师)
North Minzu University (北方民族大学)
HomoCatalysis
Dr. Xuelu Ma (马雪璐)
2010-2015
Lecturer (讲师)
China University of Mining and Technology-Beijing (中国矿业大学-北京)
HomoCatalysis
Dr. Mawia H. Elsaim
2009-2012
HomoCatalysis
Master Graduate Students
Lin Zhang (张林)
MA (硕士)
2018-2021
Ph.D Student in Xiamen University (厦门大学)
HomoCatalysis
Yuting Tao (陶玉婷)
MA (硕士)
2018-2021
Ph.D Student in Beijing Institute of Technology (北京理工大学)
HeteroCatalysis
With Prof. Zuoying Yang
Xiaodi Zhang (张晓迪)
MA (硕士)
2018-2021
Rianlon Corp. (天津利安隆)
HomoCatalysis
Qianyue Wang (王骞阅)
MA (硕士)
2017-2020
SINOPEC Beijing Institute of Chemical Industry (北京化工研究院)
HomoCatalysis
Ruiqin Ding (丁瑞琴)
MA (硕士)
2017-2020
Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS (上海有机化学研究所)
HeteroCatalysis
Chenguang Luo (骆宸光)
MA (硕士)
2017-2020
BOE Company (京东方)
HomoCatalysis
Xin Yue (岳鑫)
MA (硕士)
2016-2019
XtalPi Company (晶泰科技)
HomoCatalysis
Pengjie Li  (李鹏杰)
MA (硕士)
2016-2019
Ph.D Student
Huazhong University of Science and Technology (华中科技大学)
HomoCatalysis
Zheliang Cao (曹哲良)
MA (硕士)
2016-2019
SINOPEC Yanshan Petrochemical Company (燕山石化)
HeteroCatalysis
Hui Zhang (B)         2015-2018 Yiwei Zhang            2014-2017
Yanxia Xi                 2014-2017 Xinli Duan                2013-2016
Zhidong Wang         2012-2015 Yuhui Pan                MA 2015 (2012-2015)
Min Zhao                 MA 2014 (2011-2014) Min Wang                MA 2014 (2011-2014)
Lijun Zhao               MA 2013 (2010-2013) Ran Feng                MA 2013 (2010-2013)
Xiaojie Du               MA 2013 (2010-2013) Qian Shen               MA 2012 (2010-2012)
Tianhu Yuan            MA 2012 (2009-2012) Xiaojia Guo             MA 2012 (2009-2012)
Wenchao Zhang      MA 2011 (2008-2011) Zhuo Chen               MA 2010 (2006-2010)
Baohua Zhang         MA 2010 (2006-2010) Ang Xiao                  MA 2010 (2006-2010)
Houfang Wang         MA 2008 (2005-2008) Zihao Fan                B.S. 2016
Undergraduate Students
Shuoran Yang (杨朔冉)
BS (本科)
2020-2021
HeteroCatalysis
Lianwei Ye (叶联葳)
BS (本科)
2020-2021
Ph.D Student
Tsinghua University (清华大学)
HeteroCatalysis
Wenxin Li (李文心)
BS (本科)
2020-2021
Graduate Student
National Institute of Metrology (中国计量研究院)
Advisor: Prof. Min Pu
Xinpeng Yuan (苑欣蓬)
BS (本科)
2020-2021
HeteroCatalysis
Advisor: Prof. Min Pu
Peixin Liu (刘沛鑫)
BS (本科)
2020-2021
Ph.D Student
Huazhong University of Science and Technology (华中科技大学)
HeteroCatalysis
Sifan Hu (胡思帆)
BS (本科)
2020-2021HomoCatalysis
Yinxing Zou (邹寅星)
BS (本科)
2019-2021
Graduate Student
Dalian University of Technology (大连理工大学)
Software
Hexiang Qi (祁鹤翔)
BS (本科)
2019-2021
Graduate Student
Beijing University of Chemical Technology (北京化工大学)
Software
Zhewei Li (李哲伟)
BS (本科)
2019-2021
Graduate Student
Beijing University of Chemical Technology (北京化工大学)
HomoCatalysis
Zhuo Quan (权卓)
BS (本科)
2020-2021
Ph.D Student
Beijing Normal University  (北京师范大学)
HomoCatalysis
Anqi Liu (刘安琪)
BS (本科)
2020-2021
Graduate Student
Beijing Technology and Business University (北京工商大学)
HomoCatalysis
Fengze Han (韩丰泽)
BS (本科)
2018-2020
Ph. D Student
Fudan University (复旦大学)
Software
Xiaochuan Ren (任小川)
BS (本科)
2019-2020
Graduate Student
Nanjing University (南京大学)
HomoCatalysis
Ling Zhu (朱玲)
BS (本科)
2019-2020
Graduate Student
University of Science and Technology of China (中国科技大学)
HomoCatalysis
Xiaoliang Liu (刘晓亮)
BS (本科)
2019-2020
SunwayWorld (三维天地科技)
Software
Yunfeng Tu (涂蕴峰)
BS (本科)
2019-2020
Graduate Student
Chongqing University (重庆大学)
Software
Jinyu Zhang (张金玉)
BS (本科)
2019-2020
Graduate Student
Shaanxi Normal University (陕西师范大学)
HomoCatalysis
Fan Hu (胡帆)
BS (本科)
2019-2020
Graduate Student
Renmin University of China (中国人民大学)
Software
Pengyu Liang (梁鹏宇)
BS (本科)
2019-2020
Graduate Student
Lanzhou University (兰州大学)
HomoCatalysis
Yang Liu (刘杨)
BS (本科)
2019-2020HeteroCatalysis
Haifan Xiao (肖海凡)
BS (本科)
2019-2020
Graduate Student
South China University of Technology (华南理工大学)
HeteroCatalysis
Kunyu Zhang (张锟钰)
BS (本科)
2019-2020HeteroCatalysis
Ding Peng (彭鼎)
BS (本科)
2015-2019
Software&HomoCatalysis
Zhipeng Wang (王智鹏)
BS (本科)
2015-2019
Software&HeteroCatalysis
Hao Xing (刑浩)
BS (本科)
2015-2019
Software
Zhetang Chen (陈哲棠)
BS (本科)
2015-2019
Software
Yiwei Zhang             B.S. 2014 Mo Zhang                B.S.2014
Yan Hu                     B.S. 2010 Wenzheng Xie         B.S. 2010
Weiwei Xie               B.S. 2009 Lingzhou Zhao         B.S. 2009
Tianhu Yuan            B.S. 2009 Chunli Zhao             B.S. 2009
Yuanfu Yu                B.S. 2008 Yunhan Li                 B.S. 2008
Zehan Hu                 B.S. 2008 (2006-2008) Hongbo Zhang         B.S. 2007
Hongjun Xie             B.S. 2006 Ruqiang Liu             B.S. 2006
Yue Chen                 B.S. 2006