GRADUATE STUDENTS

Longfei Li                Ph.D student, 2015-present
Hui Li                      Ph.D student, 2014-present
Xuelu Ma                Ph.D 2015 (2010-2015)  Visiting Prof. Paul Chirik in Princeton Univ. from 07/2014 to 06/2015 supported by CSC
Mawia H. Elsaim     Ph.D 2012 (2009-2012)
Hui Zhang (B)         2015-present
Hui Zhang (S)         2015-present
Yiwei Zhang            2014-present
Yanxia Xi                 2014-present
Xinli Duan                2013-present
Zhidong Wang         2012-present
Yuhui Pan                MA 2015 (2012-2015)
Min Zhao                 MA 2014 (2011-2014)
Min Wang                MA 2014 (2011-2014)
Lijun Zhao               MA 2013 (2010-2013)
Ran Feng                MA 2013 (2010-2013)
Xiaojie Du               MA 2013 (2010-2013)
Qian Shen               MA 2012 (2010-2012)
Tianhu Yuan            MA 2012 (2009-2012)
Xiaojia Guo             MA 2012 (2009-2012)
Wenchao Zhang      MA 2011 (2008-2011)
Zhuo Chen               MA 2010 (2006-2010)
Baohua Zhang         MA 2010 (2006-2010)
Ang Xiao                  MA 2010 (2006-2010)
Houfang Wang         MA 2008 (2005-2008)
Yue Chen                 MA 2009 (2006-2009)

UNDERGRADUATE STUDENTS

Yue Mo                    B.S. 2016
Zihao Fan                B.S. 2016
Jiyang Zhu               B.S. 2016
Fulong Liu                B.S. 2016
Binglin Xu                 B.S. 2016     Advisor: Xin Zhang
Yinghui Zha              B.S. 2015      Advisor: Xin Zhang
Yiwei Zhang             B.S. 2014
Mo Zhang                B.S.2014
Yan Hu                     B.S. 2010
Wenzheng Xie         B.S. 2010
Weiwei Xie               B.S. 2009
Lingzhou Zhao         B.S. 2009
Tianhu Yuan            B.S. 2009
Chunli Zhao             B.S. 2009
Yuanfu Yu                B.S. 2008
Yunhan Li                 B.S. 2008
Zehan Hu                 B.S. 2008 (2006-2008)
Hongbo Zhang         B.S. 2007
Hongjun Xie             B.S. 2006
Ruqiang Liu             B.S. 2006
Yue Chen                 B.S. 2006