The Lei Group, April 2016

From left to right:

Back row: Prof. Xin Zhang, Jialin Ma (b), Xin Yue, Wei Zhang, Peihuan Zhang (a), Xi Cheng (a), Yanxia Xi, Hui G. Zhang (b), Prof. Ming Lei

Front row: Lifang Chen (b), Hui Li, Longfei Li, Yiwei Zhang, Jialuo She, Yang Gao (a), Pengjie Li, Hui N. Zhang (b)

(a) Advisor: Prof. Min Pu (b) Advisor: Assoc. Prof. Xin Zhang, (c) Advisor: Assoc. Prof. Zuoying Yang