The Lei Group, April 2015

From left to right:

Back row: Xin Chen (a), Yue Mo, Hui N. Zhang (b), Zhidong Wang, Fulong Liu, Longfei Li

Front row:  Yiwei Zhang, Hui G. Zhang (b), Xinli Duan, Prof. Ming Lei, Bingling Xu, Yanxia Xi, Hui Li

(a) Advisor: Prof. Min Pu (b) Advisor: Assoc. Prof. Xin Zhang