The Lei Group, April 2014

From left to right:

Zhidong Wang, Longfei Li, Yiwei Zhang, Ming Lei, Yinghui Zha,  Hui Li, Xinli Duan, Yuhui Pan