The Lei Group, April 2013

From left to right:
Jiale She, Mawia Hassan Elsaim, Min Zhang, Lijun Zhao, Xuelu Ma, Ming Lei, Yuhui Pan, Ran Feng, Min Wang, Xiaojie Du