The Lei Group, March 2010

From left to right:
Back row: Tianhu Yuan, Zhuo Chen, Mawia Hassan Elsaim, Ang Xiao
Middle row: Wenchao Zhang, Ming Lei, Yan Hu
Front row: Xiaojia Guo, Baohua Zhang, Wenzheng Xie