The Lei Group, July 2009

From left to right:Back row: Lingzhou Zhao, Weiwei Xie, Zhuo Chen, Tianhu Yuan, Ang Xiao, Wenchao Zhang

Front row: Yue Chen, Xiaojia Guo, Ming Lei, Baohua Zhang, Chunli Zhao